Woonoverlast neemt toe, betere regie en samenwerking noodzakelijk
12 februari 2020 

Woonoverlast neemt toe, betere regie en samenwerking noodzakelijk

Woningcorporaties zien alle vormen van woonoverlast stijgen. Zij dringen aan op meer regie op samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. ‘Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten nu steken vallen’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. 

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus Aanpak woonoverlast.

‘Organisaties moeten beter samenwerken en, als de situatie daarom vraagt, informatie kunnen delen’, aldus Marnix Norder. Goede samenwerking met lokale partners is daarbij essentieel. Die samenwerking moet en kan beter.

Toename meldingen van verward gedrag

Woningcorporaties maken zich grote zorgen over burenoverlast, ofwel woonoverlast. Aedes heeft dit onderzocht en de resultaten zijn gebundeld in de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019. De woonoverlast neemt toe en personen met verward gedrag veroorzaken deze steeds vaker. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag.

Kwetsbare huurders passende zorg en begeleiding geven

De stijging van agressie richting corporatiemedewerkers is ook zorgelijk. Bijna 50 procent van de corporaties heeft hiermee te maken. Norder: ‘De politiek, het kabinet moet onderkennen dat langer zelfstandig thuis wonen van deze groepen tot problemen leidt. Gemeenten en zorgorganisaties kunnen en moeten meer regie nemen om onze kwetsbare huurders passende zorg en begeleiding te geven. Dat schiet nu tekort.’

Verwaarlozing en geluidsoverlast

Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast komen het meest voor. Het aandeel corporaties dat daarmee te maken krijgt, is in de afgelopen twee jaar met 15 procent gestegen. Corporatiemedewerkers zien vaak als eerste verward gedrag bij bewoners, bijvoorbeeld bij een melding van overlast of reparatiewerkzaamheden. Corporaties melden problemen bij de betrokken hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt de regie en opvolging.

Voorkomen en bestrijden van woonoverlast

Het voorkomen van woonoverlast is prioriteit voor woningcorporaties. De meeste corporaties nemen maatregelen tegen overlast. Bijvoorbeeld een huurovereenkomst onder voorwaarden, om overlast te bestrijden en effecten voor andere huurders te beperken. In het uiterste geval volgt huisuitzetting van overlastgevers.

Samenwerking in de wijk

Corporaties werken intensief samen met organisaties in de wijk. Corporaties kunnen overlast voorkomen en efficiënter samenwerken met partners als zij gegevens van kwetsbare huurders mogen delen. 90 procent van de corporaties vindt dat zelfs essentieel.

Betere informatiedeling

Betere gegevensdeling maakt de kans groter dat mensen de juiste zorg en begeleiding krijgen. Sinds de invoering van de aangescherpte privacyregels in de AVG zijn politie, gemeenten en GGZ terughoudender met het uitwisselen van gegevens. Aedes heeft daarom het initiatief genomen om een (model) convenant te ontwikkelen om concrete afspraken te maken over het delen van gegevens. Het kost nu moeite om partners mee te krijgen.

Meer weten?

Over de schrijver
Frank van Summeren, veiligheidskundige en bestuurskundige en senior adviseur bij RONT Management Consultants. Frank verrichte onderzoek naar de 1 gezin 1 plan aanpak in aandachtswijken in 30 steden in opdracht van de programmaministeries Wonen, Wijken en Integratie. Hij nam deel aan de expertgroep van het ministerie van Binnenlandse Zaken over dit thema en momenteel ondersteunt hij de nieuwe Buurtaanpak in zestien steden vanuit een opdracht voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hij traint gemeentelijke (veiligheids-)teams op het thema procesregie en adviseert hen over de inrichting van hun werkprocessen en informatiedeling. Hij organiseert trainings- en ontwikkelingsprogramma’s voor organisaties en netwerken in de veiligheidsketen.
Reactie plaatsen