Wat is procesregie?

Procesregie

Procesregie is leiding geven aan het proces van (organisatie- en domeinoverstijgende) samenwerking. De procesregisseur is verantwoordelijk om partijen samen te brengen voor het aanpakken van casuïstiek in zijn of haar werkveld en om leiding te geven aan gezamenlijke besluitvorming. De procesregisseur zorgt voor heldere afspraken over de regie op de uitvoering (casusregie). De operationele sturing ligt bij een casusregisseur. De procesregisseur blijft bij de hand om (periodiek) te helpen bij het multidisciplinair overleg, in het bijzonder in situaties waar casuïstiek stagneert of de samenwerking vastloopt. 

Casusregie

De casusregisseur is de spin in het web voor een individuele casus. Hij neemt initiatief, bewaakt voortgang en bewaakt de integraliteit. De casusregisseur coördineert de uitvoering van het gezamenlijk plan van aanpak. Bij periodieke voortgangsoverleggen en als de casuïstiek dreigt vast te lopen, dan doet de casusregisseur een beroep op de procesregisseur voor ondersteuning bij de voortgangsevaluatie en herziene besluitvorming.

Ketenregie

Ketenregie is de sturing op de werkstructuren in het samenwerkingsverband. De ketenregisseur waarborgt het bestuurlijk draagvlak voor de samenwerking, bewaakt de doelen van het samenwerkingsverband en organiseert de werkprocessen van de samenwerking. 

Beleidsregie

Beleidsregie is sturing op beleid dat dienstbaar is aan de doelen van het samenwerkingsverband. De beleidsregisseur heeft overzicht over de context en over factoren die stimulerend of remmend zijn voor het realiseren van de doelen van de samenwerking. De beleidsregisseur agendeert en bevordert (nieuwe) beleidsvorming. 

Wat maakt procesregie tot een succes?

Goede procesregie vraagt om:

1) Alle betrokken partijen aan tafel;

2) Zicht op elkaars belangen en speelruimte;

3) Respect voor elkaars professie;

4) Gezamenlijke doelbinding;

5) Een constellatie waarin informatie doelmatig, proportioneel en veilig kan worden gedeeld;

6) Een veilig werkklimaat;

7) Heldere afspraken over doelen, acties, voortgangsbewaking en bijsturing